U likovnoj baštini Perasta i Boke Kotorske, marinističke slike, brojem, dokumentarnom, a često i likovnom vrijednošću, imaju značajno mjesto. Nastale su kao zavjetni darovi. Ili, kao što je slučaj sa klekcijom iz Muzeja grada Perasta, iz potrebe da se ovjekovječe događaji i pojedini brodovi iz XIX vijeka.

Protagonisti pomorskog, trgovačkog, vojničkog i kulturnog života Perasta sačuvani su na portretma, koji čine najbrojniji i najvrijedniji segment istorijsko-umjetničke zbirke Muzeja grada Perasta. Nastali su u vremenu od XVI do prve polovine XX vijeka, a nekad su ukrašavali salone peraških palata.

Portreti XVII i  XVIII vijeka su neujednačenih likovnih kvaliteta, ali svaki od njih ima kulturno-umjetničku vrijednost jer su autentična svjedočanstva o ličnostima i vremenu slavne i nemirne prošlosti Perasta i Boke Kotorske. Najviše je portreta rađeno rukom nepoznatih slikara, iz mletačkih slikarskih radionica. Na slikama nema njihovih potpisa, a ni pomena njihovih imena u dokumentima. Autori portreta kao da su željeli da ostanu  u sjenci likova koje su na svojim slikama ovjekovječili. Na većini portreta je pokazana veća pažnja  i vještina  u islikavanju detalja nošnje, perika, detalja koje prate život pomorca, nego samog lika. Često se kao prateća ikonografija javljaju modeli brodova na kojima su plovili, odlikovanja i medalje, koje su dobijali za zasluge kao heraldički simbol njihovih porodica. Na osnovu ovih detalja i teksta, koji sadrži podatke o portretisanoj ličnosti, bila je moguća njihova identifikacija.

Među autorima portreta iz XVII i XVIII vijeka koji nose barokna stilska obilježja ističu se Tripo Kokolja, koji je naslikao dva portreta svojih savremenika i autoportret, i P. P. Martini čiji je potpis sačuvan na portretu kap. Bronze.

U skupini portreta XIX i prve polovine XX vijeka najznačajniji su, po istorijsko-dokumentarnoj vrijednosti, oni koji predstavljaju članove porodice Visković koji tokom  XIX vijeka, kada u Perastu nestaje pomorstvo na jedra, nastavljaju pomorsku tradiciju  ploveći na parobrodima Austrijskog Lojda.

Većina portreta stilski pripada klasicizmu i akademskom realizmu.

Grb grada Perasta i grbovi plemićkih porodica sačuvani su u Perastu u kamenu na fasadama palata i zvonika, u mermeru na oltarima crkava, na slikama ... U muzeju grada Perasta čuvaju se dva izvanredna primjera heraldike.

Kolekcija različitih ordena koje su dobijali članovi porodice Visković u XIX i početkom XX vijeka, za zasluge, kao diplomatski predstavnici Austro-Ugarske i drugih evropskih zemalja.

Zbirka numizmatike sadrži razne primjerke novca iz XVIII, XIX i XX vijeka.

Najviše primjeraka pripada zaostavštini Viskovića.