Veče sa prijateljima

Zavšetak uspješne poslovne godine našeg muzeja obilježen je izložbom “Retrospektiva doga?aja“ koja se održala 29. decembra u salonu Muzeja grada Perasta. Direktor OJU "Muzeji" Kotor je pozdravio prijatelje muzeja i podsjetio na raznovrsna dešavanja koja su se u protekloj godini organizovala u našoj ustanovi:

" Dame i gospodo, cijenjeni gosti, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim na našoj Ve?eri sa prijateljima.Mi vas zaista i smatramo našim dragim prijateljima, i zahvalni smo vam što ste i pored ovih nepovoljnih vremenskih uslova odvojili svoje dragocjeno vrijeme da ve?e provedete u druženju sa nama uz dobru muziku i zakusku koja je uobi?ajena u našem muzeju.Ve? tradicionalno, obilježavamo kraj uspješne poslovne i radne godine u kojoj je veliki broj posjetilaca obišao Muzej grada Perasta, i u kojem se ove godine odigrao zavidan broj vrijednih dešavanja. Naime, u 2014. godini u našem muzeju je bilo 26 doga?aja, najviše do sada, od izložbi, koncerata, okruglih stolova do promocija knjiga, stru?ne literature i ?asopisa. Trudili smo se da kroz izuzetno vrijedne izložbe, Jatagani i Ženska oglavlja, prikažemo posjetiocima crnogorsku istoriju, a opet kroz izložbu ?irili?na dokumenta peraškog arhiva da odamo po?ast i Perastu i Peraštanima koji su nam predali ovo veliko bogatstvo koje ?uvamo u Muzeju grada Perasta.Nastavili smo saradnju sa provjerenim i priznatim partnerima, tako smo sa Institutom za biologiju mora organizovali izložbu “Nove tehnologije u izu?avanju mora”, sa Me?unarodnim festivalom Klapa Perast smo organizovali više koncerata i okruglih stolova, sa Galerijom Stari most iz Bijelog Polja je ove godine organizovana osma izložba po redu, sa JU Naša Radost iz Kotora je organizovana izložba dje?ijih radova “Svijetom šeta neka šara”, sa Ambasadom Italije u CG i Narodnim univerzitetom iz Trsta je organizovana izložba i predavanje o Trstu od perioda mleta?ke republike do carstva, sa ambasadom ruske federacije u CG je organizovana izložba samovara, Centrom za konzervaciju i arheologiju CG koji je u ovoj godini restaurirao veliki broj predmeta iz našeg muzeja, Portom Montenegro koji nam je ove godine poklonio vrijednu opremu, Pomorskim Muzejom CG, Galerijom Gajo iz Podgorice, sa Muzi?kom školom Vida Matjan iz Kotora i brojnim drugima.Tokom ljetne sezone brojni posjetioci su u našem muzeju mogli da vide djela velikana savremene crnogorske likovne umjetnosti. To su djela Dada ?uri?a, Petra Lubarde, Ratka Odalovi?a i Draška Dragaša, i mogu slobodno da kažem da su ove izložbe obilježile kulturno ljeto ne samo u Kotoru,ve? i u Crnoj Gori. Dalje, u našem muzeju su održane i brojne promocije knjiga, “?irili?na dokumenta peraškog arhiva”, autora Gorana Komara, “Boja duboke vode” Branislave Radevi?, “Jedro nade” Nikole Malovi?a, te udžbenika “Metodologija terenskog istraživanja u antropologiji” autorke Vesne Vu?ini? Neškovi?.Tako?e, spomenuo bih i brojne koncerte koji su obilježili ovu godinu, to je koncert klape Vela Luka, koji ?emo ponoviti 2. januara, internacionalnog ansambla Joy of music iz Podgorice koji je gostovao dva puta, koncert orkestra iz Budimpešte na terasi Muzeja, koncert profesora harmonike Predraga Jankovi?a, kao i ve?erašnji koji oplemenjuje ovo naše druženje.Muzej grada Perasta je u ovoj godini ostvario izuzetnu saradnju sa ambasadom Turske u CG, i Njegova Ekselencija ambasador je dva puta posjetio naš muzej kojom prilikom je dogovorena saradnja. Kao rezultat toga dva stru?njaka iz Ankare su u junu boravila u našem Muzeju i prevodila turske fermane sa osmanlijskog na moderan turski, a za narednu godinu je planirana izložba i radionica vezani za period turske vladavine u Boki Kotorskoj.U narednoj godini planiramo da više pažnje posvetimo fondu Muzeja grada Perasta, pa ?e izložbena djelatnost biti usmjerena u tom pravcu.   Ne mogu da ne spomenem i vrijedne doga?aje u drugim jedinicama OJU Muzeji Kotor. Tako bih izdvojio u Galeriji Solidarnosti promocije knjiga “ARS Libris” Slobodana Slovini?a, “U potrazi za izgubljenim slikarstvom, o majstoru Lovru iz Kotora i slikarstvu na prostoru od Dubrovnika do Kotora tokom druge polovice 15 stolje?a” autorke Ivane Prijatelj Pavi?i?, zatim “Crna Gora i Habzburška monarhija” Nika Martinovi?a, predavanje profesorice Buzov o rimskim mozaicima, te  izložbe Svetlane Dragojevi?, Peka Nik?evi?a, Jova Ivanovi?a, Draga Dedi?a i Stevana Kordi?a, i posebno izložbu “Slovena?ka umjetnost iz fonda Gelerije Solidarnosti” za koju su slike i statue restaurirane. U narednoj godini planiramo da damo akcenat na fond iz Galerije Solidarnosti, jer se na taj na?in, pripremom izložbe i same slike restauriraju.Tako?e, od avgusta ove godine u sklopu OJU Muzeji Kotor se nalazi i izvanredno zdanje crkve Sv. Pavla, koja je ove jeseni bila doma?in izložbi “Djelo za sje?anje” Janisa Kunelisa, jednog od najpoznatijih svjetskih umjetnika tzv “arte povera”. Ovaj doga?aj je sigurno urezao ime OJU Muzeji Kotor na kulturnoj karti Evrope.Tako?e bih spomenuo uspješnu saradnju sa našim lokalnim medijima Radio Kotor, Skala, Dux i Bokanews, koji su nas vjerno pratili tokom tokom našeg rada, i kojima se ovom prilikom i zahvaljujem.Ova ve?er osim prijatnog druženja ima za cilj da vas upozna sa nekim od brojnih dešavanja u Muzeju grada Perasta u 2014. godini. O ve?erašnjoj izložbi ?e vam nešto re?i naš dokumentarista, gospo?a Mirjana Vukasovi?. A ukoliko ste raspoloženi, naši kustosi su vam na usluzi da vas provedu kroz pri?u o muzeju koji je ve?eras otvoren za vas. Hvala još jednom što ste došli, i u ime svih zaposlenih i u moje li?no ime želim da Vam ?estitam Novu godinu i da Vam poželim puno uspjeha u narednoj.

Prijatelji muzeja

prijatelji muzeja 1  prijatelji muzeja 2prijatelji muzeja 3  prijatelji muzeja 4

Muzej grada Perasta

Muzej grada Perasta utemeljilo je Opštinsko vije?e Perasta 28. 02. 1937. od muzejske zbirke, sakupljene ve?inom donacijom Peraštana, nasljednika poznatih Peraških porodica, tokom druge polovine XIX i po?etkom XX vijeka.

Kontakt informacije

Obala Marka Martinovica
85336 Perast
Crna Gora

telefon: +382 32 373 519
telefon direktor: +382 32 373 519

Pronađite nas

Vi ste ovde: Home Veče sa prijateljima